Svetová sieť biosférických rezervácií v horských oblastiach

Svetová sieť biosférických rezervácií v horských oblastiach

Limský akčný plán, ktorý bol prijatý na 4. svetovom kongrese biosférických rezervácií v peruánskej Lime od 14. do 17. marca 2016 pokladá za dôležité zdieľať a vymieňať si informácie medzi biosférickými rezerváciami (ďalej len BR), preto kladie dôraz na vytváranie regionálnych sietí, ktoré združujú BR v podobných až rovnakých tématických oblastiach. Sieťovanie tak pomáha v lepšej komunikácii medzi BR a vylepšuje sa proces riadenia území. Z príkladov dobrej prace je napr. CaveMAB.

Na celom svete zo 714 BR sa viac ako 400 území nachádza v horských oblastiach. Preto Program MAB v súčasnosti pociťuje silnú absenciu siete zameranú na biosférické rezervácie v horských oblastiach. V poslednom období bola vyvinutá iniciatíva pre vytvorenie Svetovej siete BR v horských oblastiach. Tvorba spájania horských BR, nie je novou myšlienkou. Iniciatívna výskumu v horských oblastiach vznikla už v roku 1971. Transformácia do zoskupenia BR v horských oblastiach sa vyvinula priebehu Svetového kongresu v Lime.

 

 

Sieť by mala byť zameraná na špecializovaný výskum v súvislosti s horskými ekosystémami. Hlavnými cieľmi siete sú:

 1. Zintenzívniť výskum horských biosférických rezervácií
 2. Podporovať výskum „pre“ horské biosférické rezervácie namiesto „na“ horských biosférických rezerváciách
 3. Podporovať výmeny vedeckých a domorodých / miestnych poznatkov medzi vedcami, domorodými a miestnymi komunitami a inými príslušnými zainteresovanými stranami

 

Manažment Svetovej siete BR v horských oblastiach

Spravovanie bude v kompetenciách Sekretariátu UNESCO s podporou technických sekretariátov. Hostiteľmi technických sekretariátov budú horské biosférické rezervácie alebo univerzity a výskumné ústavy, ktoré úzko spolupracujú s horskými biosférickými rezerváciami. Ich hlavnou úlohou bude podpora sekretariátu MAB pri plánovaní a implementácii činností siete.

Riadiaci výbor, ktorý sa obnovuje každé tri roky, pozostáva z:

 1. jeden zástupca sekretariátu MAB
 2. jeden zástupca za každý technický sekretariát
 3. jeden národný kontaktný bod MAB alebo zástupca hostiteľského členského štátu pre každý technický sekretariát
 4. jeden zástupca horskej biosféry z každého regiónu UNESCO (poradcovia bez hlasovania).

Témy výskumu a pracovné skupiny

 • Vedecká iniciatíva a inovácia na miestnej úrovni;
 • Výskum v oblasti zmeny podnebia;
 • Cezhraničná spolupráca a vedecká diplomacia;
 • kultúrne hodnoty a jazyky;
 • Posúdenie rizika a dopadu katastrofy;
 • Vzdelávanie;
 • Riadenie;
 • Pôvodné a miestne znalosti;
 • Udržateľné riadenie;
 • Vodné a lesné zdroje.

Link: Svetová sieť biosférických rezervácií v horských oblastiach