V zmysle tvorby spolupráce medzi SV MAB a jeho partnermi boli uzatvorené zmluvy o spolupráci, ktorých predmetom je spolupráca zmlvných strán pri aktivitách zamraných na výskumné a vzdelávacie aktivity v rámci Programu UNESCO Človek a biosféra.
Partneri:

Koordinovaný systém výskumnej činnosti (prieskumu, výskumu a monitoringu) by sa mal realizovať na základe potrieb manažmentov jednotlivých správy BR. Výsledky výskumu sú interpretované pre rozhodovaciu sféru aj laickú verejnosť. Základom by mala byť spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami s cieľom zabezpečenia prioritného prírodovedného a socioekonomického aplikovaného výskumu a monitoringu, ktorý bude podkladom pre rozhodnutia štátnej správy.

Tézy výskumu nájdete TU