Názov projektu: Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108

Kooperačná zmluva so spoluriešiteľskou organizáciou oposkytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108

link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5857034/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5902843/

Anotácia: Zámerom projektu je vytvoriť návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovania biosférických rezervácií v podmienkach Slovenskej republiky a východísk ich strategického rozvoja na základe analýzy potenciálu územia v kontexte napĺňania cieľov Agendy 2030, teórie odolnosti, zahraničných skúseností a príkladov dobrej praxe. Model bude reflektovať výstupy analýzy všetkých zložiek potenciálu štyroch slovenských biosférických rezervácií v kontexte teórie odolnosti a cieľov Agendy 2030 a bude rozpracovaný do konkrétnych business modelov jednotlivých biosférických rezervácií. Jeho súčasťou bude aj metodika tvorby rozvojových dokumentov pre biosférické rezervácie (stratégia rozvoja, akčný plán, marketingová komunikačná stratégia), ktorá bude počas projektu aplikovaná vo všetkých štyroch biosférických rezerváciách s ohľadom na najnovšie trendy územného rozvoja, podporu odolnosti skúmaných území a zachovanie ich výnimočnej hodnoty v celosvetovom rozmere. Súčasťou projektu budú aj aktivity zamerané na budovanie povedomia odbornej i laickej verejnosti o riešenej problematike, popularizovanie výsledkov projektu a výmenu poznatkov, nápadov a skúsenosti s aktérmi z verejného, súkromného a neziskového sektora v podobe workshopov, konferencie, verejných diskusií, konferenčných príspevkov a vysokokvalitných výskumných výstupov.

Doba trvania projektu: 1.7.2021 – 30.6.2025

Partneri projektu:

Žiadateľom finančnej podpory z Agentúry na podporu výskum a vývoja a zastrešovateľom projektu je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Projekt realizuje za pomoci spoluriešiteľských organizácií, konkrétne Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied.

 

Vychádzajúc zo súčasných svetových trendov, významnej úlohy biosférických rezervácií vo vzťahu k dosahovaniu cieľov Agendy 2030 a reflexie na definované problémové oblasti pôsobenia Slovenských biosférických rezervácií je hlavným cieľom projektu:

Vytvoriť návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovania biosférických rezervácií v podmienkach Slovenskej republiky a východísk ich strategického rozvoja na základe analýzy potenciálu územia v kontexte napĺňania cieľov Agendy 2030, teórie odolnosti, zahraničných skúseností a príkladov dobrej praxe.

 

Hlavný cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov:

  1. analyzovať podmienky v štyroch slovenských biosférických rezerváciách, t. j. ich prírodný, socioekonomický, socio-demografický a inovačný potenciál, v kontexte teórie odolnosti a cieľov Agendy 2030,
  2. vytvoriť metodiku tvorby rozvojových dokumentov pre biosférické rezervácie (stratégia rozvoja, akčný plán, marketingová komunikačná stratégia) a vypracovať ich pre všetky štyri biosférické rezervácie,
  3. navrhnúť udržateľný interaktívny model inštitucionálneho, legislatívneho a finančného postavenia a fungovania biosférických rezervácií v Slovenskej republike na základe výsledkov analýzy, realizovaných politík v oblasti biosférických rezervácií na úrovni nadnárodných inštitúcií (napr. UNESCO, EÚ, OBSE, OECD), ako aj skúseností a dobrej praxe zo zahraničia, a aplikovať ho v konkrétnych podmienkach slovenských biosférických rezerváciách (vypracovanie konkrétnych business modelov),
  4. budovať povedomie odbornej i laickej verejnosti o riešenej problematike, popularizovať výsledky projektu a vzájomne zdieľať poznatky, nápady a skúsenosti s aktérmi z verejného, súkromného a neziskového sektora v podobe workshopov, konferencie, verejných diskusií, prednášok, konferenčných príspevkov a kvalitných výskumných materiálov (vlastná webstránka projektu, monografia, vedecké práce v indexovaných a karentovaných časopisoch, odporúčania pre politiku v danej oblasti, atď.).

 

Cieľom skúmania budú 4 biosférické rezervácie v Slovenskej republike:

BR Slovenský kras

BR Východné Karpaty

BR Tatry

BR Poľana