Univerzita Mateja Bela významnou mierou prispieva k Európskym výskumným a vzdelávacím oblastiam prostredníctvom poskytovania vysoko kvalitného univerzitného vzdelávania ako aj širokým spektrom ďalších vzdelávacích aktivít reflektujúcim potreby trhu práce. Univerzita Matej Bela je prvou a doposiaľ jedinou slovenskou inštitúciou, ktorá získala značku “HR Excellence in Research” udelenú Európskou Komisiou. Univerzita produkuje nové vedomosti, poznatky a znalosti prostredníctvom aktívneho vedeckého a umeleckého výskumu a dokáže tak vzdelávať a formovať generácie inteligentných, morálnych, uvedomelých a rozhľadených ľudí. Univerzita Mateja Bela rozvíja medzinárodnú spoluprácu na základe Bolonskej zmluvy a plne podporuje medzinárodnú mobilitu študentov a odborných zamestnancov. Medzinárodná vedecká spolupráca sa rapídne rozvíjala najmä v posledných rokoch predovšetkým prostredníctvom viacerých európskych programov vrátane rámcového programu ako aj Horizontu 2020. Univerzita v projektoch 5., 6., a 7. rámcového programu participuje momentálne aj vo viacerých projektoch Horizontu 2020. Takisto má bohaté skúsenosti s participáciou alebo vedením mnohých projektov financovaných z viacerých schém a grantov, napr. COST, Erasmus+, OSF, Ceepus, Britský Know-How Fond, American Express, EEA Granty, IVF atď.  Univerzita Mateja Bela dlhodobo spolupracuje so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), ako aj s Správou Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej rezervácie Poľana. O tom svedčí aj uzatvorená zmluva o vzájomnej spolupráci medzi UMB a ŠOP SR. V rámci prebiehajúceho projektu APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií  figuruje Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela ako žiadateľ a zastrešuje realizáciu celého projektu.

link: https://www.ef.umb.sk/

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) je osobitnou odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení Zákona NR SR č. 543/2202 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení Zákona NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ŠOP SR zastrešuje činnosť správ národných parkov, chránených krajinných oblastí, spolupracuje najmä s inými odbornými inštitúciami, zameranými na starostlivosť o životné prostredie a ochranu prírody a krajiny, speleológiu a príbuzné vedné disciplíny. Ďalej spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, partnerskými organizáciami v zahraničí a inými organizáciami s environmentálnym a speleologickým zameraním. Štátna ochrana prírody SR zohráva v projekte APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií úlohu spoluriešiteľskej organizácie.

link: http://www.sopsr.sk/web/

            Správa CHKO Poľana

 

Správy národných parkov, ktoré sú aj biosférickými rezerváciami sa v roku 2022 stali samostatnými partnermi projektu.

                                                                                                                                                  

Správa TANAP                                                                            Správa NP Slovenský kras

 

Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE SAV) je interdisciplinárna vedecká inštitúcia pre základný a aplikovaný krajinno-ekologický výskum ako aj pre tvorbu ekologických projektov, plánov a expertíz. Aktivity ústavu sú rozdelené do viacerých oblastí: veda (vývoj metód základného krajinno-ekologického výskumu), aplikácia výsledkov do praxe (vývoj metód pre transfer vedeckých poznatkov do rozhodovacích a plánovacích procesov), expertízna činnosť (vypracovávanie expertíz, odborných štúdií, posudkov a hodnotiacich správ v oblasti životného prostredia), edičná činnosť (vydávanie časopisov Ekológia (Bratislava), Životné prostredie, Ekologické štúdie ako i vedeckých a odborných monografií), výchova a vzdelávanie (externé školiace pracovisko pre doktorandské štúdium v programe Environmentalistika, študijný odbor: ochrana a využívanie krajiny. ÚKE SAV je  Centrom excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a pre biodiverzitu a tiež je členom medzinárodnej výskumnej siete excelentnosti (ALTER-Net) pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystémov a ekologického vedomia. Predstavuje expertné pracovisko Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry  v rámci projektov Phare Topic Link on Nature Conservation European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity a Europea Topic Centre on Biological Diversity. ÚKE SAV je akreditovaným pracoviskom  Central Consultancy Register Európskej komisie. Za významné medzinárodné uznanie ÚKE SAV možno považovať zaradenie metodiky LANDEP, ktorá bola vypracovaná na ústave do Agendy 21, kapitoly 10  z Rio Summitu, ako jednej z odporučených metód pre integrovanú ochranu a využitie prírodných zdrojov. Mnohé metodické postupy rozvinuté v ÚKE SAV boli zahrnuté do legislatívnych predpisov ako záväzné krajinnoekologické dokumentácie pre priestorový rozvoj – ÚSES, Krajinnoekologický plán, E.I.A. S.E.A a pod. Ústav krajinnej ekológie SAV v projekte APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií vystupuje ako spoluriešiteľská organizácia.

Link: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=50