Slovenský výbor pre Program UNESCO Človek a biosféra (SV MAB) bol zriadený ako poradný orgán Slovenskej komisie pre UNESCO. Vznikol v roku 1993, čím nadviazal na výsledky bývalého Československého výboru pre program UNESCO Človek a biosféra, ktorý pracoval od roku 1971. Jeho úlohou je koordinácia aktivít v biosférických rezerváciách UNESCO v Slovenskej republike (Tatry, Poľana, Slovenský kras, Východné Karpaty, pričom Tatry a Východné Karpaty sú súčasťou cezhraničných biosférických rezervácií) s cieľom ich udržateľného rozvoja.

           V nadväznosti na zmenu štatútu Slovenskej komisie pre UNESCO bol aj SV MAB v roku 2016 opätovne obnovený. V súčasnosti má výbor 22 členov z výskumných a vzdelávacích inštitúcií, z Koordinačných rád príslušných biosférických rezervácií, zo Štátnej ochrany prírody SR, z obhospodarovateľov pozemkov.

ZOZNAM ČLENOV:

Meno Organizácia  E-mail
1. Fabriciusová  Vladimíra MŽP SR vladimíra.fabriciusova@sopsr.sk
2 Guziová Zuzana Ochrana dravcov na Slovensku zuzanaguzi@yahoo.com
3 Csontos Šimoňáková Zlatica
MŽP SR zlatica.simonakova@enviro.gov.sk
4 Maňka Peter
MŽP SR peter.manka@enviro.gov.sk
5 Kysel Štefan
R-ŠOP SR stefan.kysel@sopsr.sk
6 Mútňanová Marta R-ŠOP SR marta.mutnanova@sopsr.sk
7 Mrázová Michaela R-ŠOP SR michaela.mrazova@sopsr.sk
8 Hreško Juraj UKF Nitra jhresko@ukf.sk, qhresko@is.uniag.sk
9 Janiga Marián Výskumný ústav vysokohorskej biológie marian.janiga@uniza.sk
10 Vitálišová Katarína EK UMB katarina.vitalisova@umb.sk
11 Piscová Veronika ÚKE SAV veronika.piscova@savba.sk
12 Urban Peter FPV UMB peter.urban@umb.sk
13 Tomčík Michal
Správa NP Slovenský raj michal.tomcik@npslovenskyraj.sk
14 Buraľ Miroslav
Správa NP Poloniny miroslav.bural@nppoloniny.sk
15 Olekšák Milan Správa  NP Slovenský kras milan.oleksak@npslovenskykras.sk
16 Správa TANAP
17 Celer Slavomír Správa TANAP slavomir.celer@tanap.sk
18 Turayová Miriam ŠOPSR Správa CHKO Poľana miriam.turayova@sopsr.sk
19 Miňová Lucia ŠOPSR Správa CHKO Poľana lucia.minova@sopsr.sk
20 Slávik Dušan dusan.slavik@gmail.com
21 Malatinec Roman
KR BR Poľana romanmal@centrum.sk, roman.malatinec@bbsk.sk

Významné medzníky činnosti SV MAB:

 • Nominácie slovenských BR, Slovenský kras (1977), Poľana (1990), Tatry (1992) a Východné Karpaty (1998)
 • V roku 1993 SV MAB bol prvýkrát zastúpený na zasadnutí EUROMAB- Zakopane, Poľsko, v nasledujúcich rokoch sa SK MAB pravidelne zúčastňuje zasadnutí EUROMAB
 • V roku 1994 bola na základe spolupráce s českým národným výborom pre UNESCO MAB  vydaná publikácia “Biosphere  Reserves on Crossroads of Central Europe“
 • SV MAB spracoval podklady pre vydanie publikácii pre jednotlivé BR – Slovenský Kras, Poľana, Tatry, Východné Karpaty
 • Začali sa organizovať Dni otvorených dverí každoročne vo všetkých BR na Slovensku  – akcia pre miestnych obyvateľov a dotknuté skupiny s účasťou odbornej aj novinárskej verejnosti
 • Návrh Akčného plánu pre BR Slovenskej republike
 • Organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií (IX)
 • Vypracovanie periodických hodnotení z území
 • Vydávanie publikácií, brožúr (1998: Role of UNESCO MAB Biospheres Reserves in inplementation of the convention on biological diverzity, 2005: Biosférická rezervácia Poľana po pätnástich rokoch, 2009: EUROMAB 2009, “Doing together, learning together”, Biosphere Reserves in Slovak Republic”, 2009: Biosphere reserves in Slovakia)
 • SV MAB participoval na rôznych medzinárodných projektoch
 •  V roku 2008 bol menovaný zástupca v ICC – predsedníctvo počas GK
 •  V roku 2018 sa členovia SV MAB sa stali poradcami v expertných skupinách: Technical guedelines for BR UNESCO a Ad hoc group for BR UNESCO

Doterajšia činnosť SV MAB smeruje k postupnému napĺňaniu vízie smerovania biosférických rezervácií:

 • Zabezpečiť podporu BR Vládou SR
 • Zabezpečiť financie pre plnenie funkcií v BR
 • Propagácia území
 • Výchova a vzdelávanie
 • Výskum a monitoring
 • Participatívne a transparentné manažovanie BR
 • Verejno-súkromné partnerstvá
 • Prírode blízke obhospodarovanie
 • Medzinárodná sieť modelových lesov
 • Národná a medzinárodná spolupráca

Členovia SV MAB dostali počas svojej činnosti významné medzinírodné ocenenia:

r. 2007

 • Ing. Július Oszlányi, CSc. – bývalý predseda SV MAB a  vedecký pracovník Ústavu krajinnej ekológie SAV získal už v minulosti Cenu princa z Astúrie (2001) za vedeckú prácu v biosférických rezerváciách UNESCO, Cenu Sultána Qaboosa (2007), aj Čestnú plaketu SAV za zásluhy o rozvoj biologických vied  (2004)

r. 2017

 • Pozitívnym príkladom manažovania a spolupráce je Biosférická rezervácia Poľana V r. 2017 manažérka BR Poľana Ing. Vladimíra Fabriciusová PhD., v súčasnosti predsedníčka SV MAB získala Cenu Michela Batisa za najlepší manažment BR na svete.