3. november – Medzinárodný deň biosférických rezervácií

3. november – Medzinárodný deň biosférických rezervácií

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOSFÉRICKÝCH REZERVÁCIÍ

                                                                 

Dňa 3. novembra UNESCO oslavuje Medzinárodný deň biosférických rezervácií (MDBR), kedy si s hrdosťou pripomíname ich dôležitú úlohu. Medzinárodne významné územia Medzivládneho UNESCO Programu Človek a biosféra (MAB) sú už viac ako polstoročia časťami bohatej mozaiky ekosystémov, kde je zachovávaný harmonický vzťah medzi človekom a prírodou. (748 Biosférických rezervácií v 134 krajinách na celom svete)

 

Veľkosť rezerv biosféry je rôznorodá od drobných ostrovných území až po rozsiahle ekokosystémy, koridory tiahnuce sa naprieč kontinentmi. Žije v nich viac ako 275 miliónov obyvateľov. Aj napriek tomu, že sú výnimočné z pohľadu vysokej biodiverzity a kultúrnych hodnôt, nezastávajú štatút chránených území.

 

Slovenská republika Svetovú sieť biosférických rezervácií UNESCO obohacuje  štyrmi lokalitami: Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Tatry. Reprezentuje tak vo svete unikátne jaskynné systémy, vysokohorské pohoria, vulkán či vzácne bukové pralesy, ale i mozaiky vzácnej kultúrnej krajiny

 

Druhý ročník Medzinárodného dňa Biosférických rezervácií si symbolicky budeme pripomínať na východe Slovenska v Medzinárodnej biosférickej rezervácii Východné Karpaty, ktorá patrí medzi najstaršie trilaterálne biosférické rezervácie na svete (Slovenská republika, Poľsko, Ukrajina). Zároveň tak oslávime aj jej jubilejné 25. výročie vzniku.

 

Členovia Slovenského výboru Medzivládneho Programu Človek a biosféra a partneri Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty pri príležitosti významného dňa uskutočnia v sprievode zástupcov Správy NP Poloniny pochod na vrch Gazdoráň, kde odovzdajú do sveta krátky odkaz. Stretnutie miestnych obyvateľov a reprezentantov ostatných biosférických rezervácií na Slovensku má pripomenúť silný potenciál týchto lokalít z pohľadu troch základných funkcií biosférických rezervácií.

 

Ochranná funkcia zachováva biodiverzitu druhov, ekosystémov a diverzitu kultúr. Prenos znalostí a zber informácií v rámci logistickej funkcie spočíva vo výskume, vzdelávaní a zvyšovaní povedomia verejnosti. Posilnený ľudský potenciál v rezervách biosféry úzko súvisí s rozvojom kompatibilným s pravidlami udržateľného života miestnych obyvateľov.

 

Spokojnosť a kvalita nášho života a je závislá od zdravého životného prostredia, ktoré nám vytvára podmienky pre sebestačnosť.  Odkazom UNESCO je zosúladiť náš životný štýl s rešpektom k prírode a odovzdať naše životné know how v starostlivosti o krajinu mladým ľuďom, ktorí preberajú zodpovednosť za budúcnosť území.