O Programe Človek a biosféra

UNESCO Program Človek a biosféra (Man and the Biosphere – ďalej MaB) je medzivládny a interdisciplinárny program, prijatý v roku 1971. Je výsledkom záverov generálnej konferencie Organizácie spojených národov, ktorá sa konala v roku 1968 v Paríži. Cieľom konferencie bola diskusia o klesajúcom trende zdravého životného prostredia, prírodných zdrojov a otázkach  podpory ich racionálneho využívania. Konferencia bola prvým celosvetovým stretnutím na medzivládnej úrovni s cieľom prijať odporúčania týkajúce sa problémov životného prostredia  s zdôrazom na ich rastúci význam a globálny charakter.

V začiatkoch bol Program MAB koncipovaný v širších okruhoch, ktoré pomáhali pri nadväzovaní spolupráce, výmene skúseností a informácií z dobrej praxe členských krajín. Spektrum tém sa zameriavalo na využívanie krajiny človekom, prispôsobenie ľudských aktivít kapacite ekosystémov, prístupy k vykonávaniu environmentálnych hodnotení a vývoj účinných opatrení na revitalizáciu degradovaných ekosystémov. Po celom svete sa identifikovali tzv. „rezervy biosféry“ – územia, kde sa pomerne úspešne darilo vykonávať tento multidisciplinárny prístup vo využívaní krajiny.

Mapa svetovej siete biosférických rezervácií

V roku 1995 sa začala nová éra biosférických rezervácií. Po medzinárodnej konferencii v španielskom Seville bol prijatý nový „zákonný rámec“ pre biosférické rezervácie – „Sevillská stratégia“. Bola prvým dokumentom, ktorý načrtol víziu budúcnosti programu MAB do 21. storočia. Definovala kritériá pre biosférické rezervácie tak, aby zahŕňali sociálne, kultúrne, duchovné a ekonomické potreby spoločnosti spolu s využívaním vedeckého výskumu. Vo svete, ktorý je čoraz viac ovplyvňovaný negatívnymi ľudskými vplyvmi, sa tak biosférické rezervácie stali modelovými územiami, kde človek žije a využíva krajinu v súlade so zachovaním a zhodnocovaním prírodných a kultúrnych hodnôt.

V roku 2008 sa v Madride uskutočnil 3. svetový kongres biosférických rezervácií. Z tohto stretnutia vyšiel „Madridský akčný plán“, ktorý sa zaoberal víziou a poslaním Svetovej siete biosférických rezervácií na roky 2008 – 2013 a ktorého cieľom bolo stavať na úspechu Sevillskej stratégie.

Začiatkom roku 2016 sa v Lime v Peru uskutočnil 4. svetový kongres o biosférických rezervách. Na tomto kongrese bola prijatá nová stratégia MaB na 10 rokov a akčný plán z Limy.

V praxi sa program MaB realizuje prostredníctvom Svetovej siete biosférických rezervácií (BR), ktorú v súčasnosti tvorí 738 území v 134 krajinách sveta. UNESCO Medzivládny program Človek a biosféra je pravidelne aktualizovaný, ako aj počet území a členských krajín, ktoré na ňom participujú.  

 

Program MAB na medzinárodnej úrovni koordinuje Sekretariát MAB v rámci UNESCO. Riadiacim orgánom je Medzinárodná koordinačná rada pre program MAB (ICC MAB). Na národnej úrovni sú aktivity UNESCO koordinované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) a prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO (SK UNESCO). Problematiku biosférických rezervácií (BR) vecne zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).