ROK 2023

Publikácie v zahraničných karentovaných časopisoch:

1. Dobrovodská, M., Kanka, R., Gajdoš, P., Krištín, A., Kollár, J., Stašiov, S., Lieskovský, J.  2023. Factors affecting the biodiversity of historical landscape elements: detailed analyses from three case studies in Slovakia [Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu historických prvkov krajiny: podrobná analýza z troch prípadových štúdií na Slovensku]. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, article no. 674. (2022: 3 – IF, Q3 – JCR, 0.626 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0167-6369.

2. Špulerová, J., Piscová, V., Matušicová, N. 2023. The contribution of scientists to the research in biosphere reserves in Slovakia [Príspevok vedcov k výskumu v biosférických rezerváciách na Slovensku]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 537. (2022: 3.9 – IF, Q2 – JCR, 0.647 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X.

Citácie v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v rámci projektu v zahraničí

1. PISCOVÁ, V., ŠEVČÍK, M. SEDLÁK, A., HREŠOK, J. Resistance of lichens and mosses of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, northern Slovakia. In: Diversity 2023, 15, 128

Článok citovaný v:

ASZALÓSNÉ BALOGH R, FARKAS E, TÜDŐSNÉ BUDAI J, LŐKÖS L, MATUS G. Cryptogamic Biomass in Pannonic Acidic Sand Steppes Subject to Changing Land-Use. Plants. 2023; 12(16):2972. 

ŠPULEROVÁ, J., PISCOVÁ, V., MATUŠICOVÁ, N. 2023. The contribution of scientists to the research in biosphere reserves in Slovakia [Príspevok vedcov k výskumu v biosférických rezerváciách na Slovensku]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 537. (2022: 3.9 – IF, Q2 – JCR, 0.647 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X.

RASZKA, B., HELDAK, M. 2023. Implementation of Biopshere Reserves in Poland – Problesm of the Polish Law and Nature Legacy. In: Sustainability, 15(21).

Ostatné citácie na publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu v nekarentovaných časopisoch

1. PISCOVÁ, V., ŠEVČÍK, M. SEDLÁK, A., HREŠOK, J. Resistance of lichens and mosses of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, northern Slovakia. In: Diversity 2023, 15, 128

Článok citovaný v:

RSA Khaleel, MSH Ahmed, Sabroao, J. 2023. Genetic potential of bermuda grass (Cynodon dactylon L.) in response to foliar application of organic fertilizer (Libro) and Paclobutrazol.MSH Ahmed – SABRAO Journal of Breed. Genet, 2023, vol. 55, n. 6.-

BOLTIŽIAR, M. 2023. The relation of alpine vegetation cover and geomorphic processes in the Belianske Tatra Mts. (Slovakia). GeoScape 17(1) — 2023: 74—88 doi: 10.2478/geosc-2023-0006

2. VITÁLIŠOVÁ, K., MIŇOVÁ, L., VAŇOVÁ, A. (2021). Súčasné problémy rozvoja biosférických rezervácií v Slovenskej republike. Ekonomika a spoločnosť, 22 (2), 51-66.

Článok citovaný v:

ROJÍKOVÁ, D., MIHÓK, P., ORVISKÝ, M. (2022). Zapájanie environmentálnych národných zastrešujúcich organizácií do riadenia aktivít v biosférických rezerváciách vo Švédsku a na Slovensku. Ekonomika a spoločnosť, 23 (2), 56-84.

Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch doma

1. FULAJTÁROVÁ, Z., MUSOVÁ, Z. 2023. Spoločenská zodpovednosť v riadení dodávateľských reťazcov – prehľad literatúry. Corporate social responsibility in supply chain management – a literature review. Ekonomika a spoločnosť, 1. číslo, 2023.

2. URBAN P. 2023. Potrebujú rezervy biosféry červené zoznamy ohrozených biotopov a druhov? Chránené územia Slovenska 101 (in press.).

Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch v zahraničí:

1. VITÁLIŠOVÁ, K. & VAVRÚŠOVÁ, M. (2023) Ecoturism and promotion as a key to development of biosphere reserves. Responsibility and Sociability, 8(1), 32–41. Spain, Portugal, Uruguaj.

2. VAŇOVÁ, A., VITÁLIŠOVÁ, K., ROJÍKOVÁ, K., ŠKVARENINOVÁ, D. 2023. Promotion of biosphere reserves: How to build awareness of their importance for sustainable development? In Environmental & Socio-economic Studies. Ročník 11, č. 4. 49-61 s.

Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR

1. VAVRÚŠOVÁ, M., VITÁLIŠOVÁ, K., 2023. Koncept participatory governance v Biosférickej rezervácii Poľana, Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Životné prostredie ako výzva pre spoluprácu, 23. – 24. novembra 2023, Trnava. (in press).

Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v zahraničí

1. URBAN P., MIŇOVÁ L. 2023: Biosférické rezervácie na Slovensku v začarovanom kruhu? Ochrana přírody 6 (in press.).

2. VITÁLIŠOVÁ, K., VAVRÚŠOVÁ, M., PISCOVÁ, V. 2023. Possibilities of ecotourism development in the biosphere reserve Poľana In: Global social and technoligical development and sustainability : EUMMAS A2S conference. – 1. vyd. – Banja Luka : EUMMAS, 2023. – ISBN 978-9948-787-15-0. – Pp. 8-20.

3. SÝKOROVÁ, K. 2023. Regional quality marks as a competitive advantage of biosphere reserves. In: Global social and technoligical development and sustainability : EUMMAS A2S conference. – 1. vyd. – Banja Luka : EUMMAS, 2023. – ISBN 978-9948-787-15-0. – Pp. 21-33.

4. PISCOVÁ, V., HREŠKO, J., CELER, S., MAJKO, P., VITÁLIŠOVÁ, K., LEHOTAYOVÁ, J., FALŤAN, V., ŠEVČÍK, M., HURAJTOVÁ, M., GDUĽOVÁ, D., IZAKOVIČOVÁ, Z., MIŠOVIČOVÁ, R. 2023. Social and environmental education in the Tatra Biosphere Reserve as a task for the implementation of Agenda 2030 (Slovakia) 7th Forum Carpaticum Carpathian Futures – Critical Transitions – Zborník abstraktov a poster.

5. PISCOVÁ, V., HREŠKO, J., CELER, S., IZAKOVIČOVÁ, Z., ŠPULEROVÁ, J., DOBROVODSKÁ, M., MELICHER, J., BEZÁK, P., ŠPULEROVÁ, J., DOBROVODSKÁ, M., MELICHER, J., BEZÁK, P., GAJDOŠ, P. 2023. The Tatra Biosphere Reserve as an educational site [Biosférická rezervácia Tatry ako náučná lokalita]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. – Krakow: Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 69. (Future-ready geography : conference)

6. ŠPULEROVÁ, J., PISCOVÁ, V., MATUŠICOVÁ, N. The contribution of science to the sustainable development of Biosphere Reserves in Slovakia [Prínos vedy k trvalo udržateľnému rozvoju biosférických rezervácií na Slovensku]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. – Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 36. (Future-ready geography : conference)

Vedecké monografie v SR

1. PISCOVÁ, V., HREŠKO, J., ŠEVČÍK, M.: 2023. Vplyv turistiky na vysokohorskú krajinu Belianskych Tatier. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra. ISBN 978-80-558-2111-5, 131 s.

ROK 2022

1. VITÁLIŠOVÁ Katarína – VAVRUŠOVÁ Mária. 2023. R&S: ECOTOURISM AND PROMOTION AS A KEY TO DEVELOPMENT OF BIOSPHERE RESERVES

2. ROJÍKOVÁ Darina – MIHÓK Peter –  ORVISKÝ Martin. 2022. Ekonomika a spoločnosť: Zapájanie environmentálnych národných zastrešujúcich organizácií do riadenia aktivít v biosférických rezerváciách vo Švédsku a na Slovensku

3.  VITÁLIŠOVÁ Katarína, MIŇOVÁ Lucia , VAŇOVÁ Anna . 2022. Ekonomika a spoločnosť: Súčasné problémy rozvoja biosférických rezervácií v Slovenskej republike

4. DOBROVODSKÁ Marta – MOYZEOVÁ Milena –  BEZÁK Peter – MOJSES Matej. 2022. Journal of Landscape Ecology: ASSESSMENT OF LOCAL KNOWLEDGE ABOUT LAND USE RELEVANT TO LANDSCAPE PLANNING IN A CASE STUDY AREA IN LOWLAND SLOVAKIA

5. VITÁLIŠOVÁ Katarína – BORSEKOVÁ Kamila LISHCHYNSKYY IhorLYZUN Mariia. 2022. JOURNAL OF EUROPE AN ECONOMY: SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CENTRAL AND PERIPHERAL REGIONS OF SLOVAKIA

6. PISCOVÁ Veronika – ŠEVČÍK Michal – SEDLÁK Andrej –  HREŠKO Juraj –  PETROVIČ František – SLOBODOVÁ Terézia. 2023. DIVERSITY: Resistance of Lichens and Mosses of Regenerated Alpine Communities to Repeated Experimental Trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia

7. GAJDOŠ Peter – DAVID Stanislav – MAJZLAN Oto – JÁSZAY Tomáš – ČERNECKÝ Ján. 2022. EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY: Habitat of Carabus zawadzkii (Coleoptera: Carabidae) in the Eastern Carpathians

8. VITÁLIŠOVÁ Katarína – VAVRUŠOVÁ MáriaPISCOVÁ Veronika. Possibilities of ecotourism development in the Biosphere Reserve Poľana

9. Chránené územia Slovenska č. 97/2021

10. MRÁZOVÁ Michaela – BARTUŠOVÁ Zuzana. 2022. Chránené územia Slovenska 99/2022: Študijná cesta do biosférických rezervácií
v Slovinsku v rámci realizácie projektu Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

11. ŠPULEROVÁ Jana – PISCOVÁ Veronika – MATUŠICOVÁ Noemi. LAND.The Contribution of Scientists to the Research in Biosphere Reserves in Slovakia
12. PISCOVÁ VeronikaHREŠKO Juraj ŠEVČÍK Michal-SLOBODOVÁ Terézia. Impacts of Human Activities on the High Mountain Landscape of the Tatras (Example of the Border Area of the High and Belianske Tatras, Slovakia)

13. VITÁLIŠOVÁ Katarína – ROJÍKOVÁ DARINA – VAŇOVÁ ANNA. Marketing as a management tool of biosphere reserves to
achieve goals of Agenda 2030

14. http://www.ekonomikaaspolocnost.umb.sk/?page_id=823

 

 

Prezentácie:

APVV- Implementacia Agendy 2030 – prezentacia k pracovnému zasadnutiu ŠOP SR – 10. 8. 2021