Čo je to biosféra?
Biosféra je pojem, ktorý označuje súhrn všetkých živých organizmov na Zemi.

Čo je to biosférická rezervácia?
Biosférická rezervácia je modelovým územím udržateľného života človeka s prírodou. Vzájomná symbióza ľudských aktivít a krajiny vytvára podmienky pre zhodnocovanie prírodných hodnôt územia. Dnes sa o biosférických rezerváciách hovorí ako o laboratóriách udržateľného života. Územia biosférických rezervácií vyhlasuje Medzinárodná koordinančá rada Programu UNESCO Človek a biosféra.

Aké sú funkcie biosférických rezervácií?
Každá biosférická rezervácia by mala plniť tri funkcie, ktoré sa navzájom dopĺňajú:

Ochranná funkcia – zachováva biodiverzitu druhov, ekosystémov a krajiny
Rozvojová funkcia – podporuje udržateľný rozvoj v územia
Logistická funkcia – podporuje výskum, monitoring, vzdelávanie a výmenu informácií týkajúcich sa miestnych, národných a globálnych tém ochrany a rozvoja

Čo je zonácia biosférických rezervácií?

Zóny biosférickej rezervácie predstavujú nástroj, ktorý pomáha plniť všetky základné funkcie biosférických rezervácií. Zóny sú vymedzené oblasti, ktoré  zohľadňujú ochrany prírody a krajiny. Systém zonácie územia biosférickej rezervácie je klasifikáciou, ktorá definuje územia na základe ich označenia, systému územného plánovania, regionálneho statusu a funkcií. Ďalej definuje ekologické, biofyzikálne a administratívne charakteristiky a niekedy aj spoločenské aspekty územia spojené s nástrojmi pre  rozvoj oblasti.

Jadrová zóna – . Biosférická rezervácia musí obsahovať jednu alebo viac jadrových zón, ktoré predstavujú zákonom chránené územia určené na ochranu biodiverzity, monitoring minimálne narušených ekosystémov, vykonávanie nedeštruktívneho výskumu a ďalších jemných spôsobov ich využitia  (napríklad vzdelávanie) atď. Jadrové zóny sú vo všeobecnosti prírodné časti s najvyššou biodiverzitou. Sú ukážkou bezzásového režimu, teda modelu ekosystémov bez vplyvu alebo len veľmi malého zásahu človeka.

Nárazníková zóna – obklopujú alebo spájajú sa s jadrovými zónami a tvoria ich ochranné pásmo. Zároveň by mali podporovať istú mieru udržateľného využívania prírodných zdrojov. . Nárazníkové zóny by mali mať jasne stanovené hranice a byť dostatočne veľké na to, aby zmierňovali vplyv človeka na jadrové zóny.

Prechodová zóna – Časti biosférickej rezervácie, ktoré nie sú jadrovými alebo nárazníkovými zónami, spadajú do kategórie prechodových zón. Predstavujú „prechod“ do okolitého územia. Prechodová zóna odlišuje biosférické rezervácie od chránených oblastí, pretože práve tu sa objavujú jasné  zásahy a činnosti medzi ľuďmi a životným prostredím so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj. V uvedenej zóne sa môže uskutočňovať mnoho rôznych druhov ľudských aktivít, vrátane prítomnosti ľudských sídiel, poľnohospodárstva, chovu dobytka, cestovného ruchu alebo priemyslu.

Aké sú benefity biosférických rezervácií?
Biosférické rezervácie poskytujú podmienky pre lepší a kvalitnejší život ľudí. Ochrana prírodných zdrojov je vykonávaná zachovávaním pôvodného a tradičného využívania krajiny človekom. Biosférické rezervácie sú laboratóriami udržateľného života, ktoré môžu prilákať finančné prostriedky na poskytnutie dobrej praxe  a prístupov v ochrane prírody a udržateľného rozvoja regiónov.

Kto riadi biosférickú rezerváciu?

Každú biosférickú rezerváciu riadi koordinačná rada. Členovia koordinačnej rady sú miestni stakeholdri a zástupcovia komunity pôsobiaci v území.  Sú jej neoddeliteľnou súčasťou a zároveň kľúčovými osobami, ktoré rozhodujú o jej prioritách, cieľoch a spôsobe spravovania. Sú zodpovední za napĺňanie jej funkcií.

Aký je rozdiel medzi biosférickou rezerváciou a prírodnou lokalitou svetového dedičstva?

Biosférická rezervácia je veľkoplošné chránené územie s tromi vzájomne sa posilňujúcimi funkciami: ochrana,  udržateľný rozvoj a logistická podpora vedeckého výskumu a vzdelávania. Podliehajú UNESCO Programu Človek a biosféra. Lokality svetového prírodného dedičstva sú vyhlasované v súlade s Dohovorom UNESCO O ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (1972).

Ako UNESCO zabezpečuje správne fungovanie biosférických rezervácií?
Členské krajiny UNESCO sa zaväzujú uplatňovať plnenie aktuálnych plánov a strategických rámcov pre biosférické rezervácie. Pravidelne podliehajú periodickému hodnoteniu. Národný výbor MAB v každej krajine zabezpečuje, aby biosférické rezervácie zodpovedali stanoveným kritériám a riadne fungovali. V Slovenskej republike je to Slovenský výbor MAB.