Stretnutie partnerov v projekte Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Stretnutie partnerov v projekte Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Dňa 2 .12. 2022 sa uskutočnilo stretnutie partnerov, ktorí v projekte BIORESERVE spoločne participujú na nastavení nástrojov pre efektívnejšiu implementáciu UNESCO Programu MAB na Slovensku. Stretnutie zástupcov z EK a FPV UMB Banská Bystrica, SAV – UKE a manažérov biosférických rezervácií prinieslo nové výstupy a podklady, s ktorými zapojené inštitúcie budú pracovať aj v ďalších rokoch projektu. Ďalej sa členovia projektu v spolupráci so Slovenským výborom MAB dohodli na ďalších postupoch pri spracovaní Koncepcie rozvoja biosférických rezervácií a pláne aktivít na rok 2023. Projekt v tomto roku priniesol veľa nových skúseností a to najmä od zahraničných kolegov v Slovinských biosférických rezerváciách.

Ku koncu roka 2022 už majú biosférické rezervácie

1. Spracovanú právnu analýzu a navrhnuté optimálne modely riadenia, organizačné vymedzenie

2. Vytvorený návrh možností finančného zabezpečenia

3. Pripravenú štruktúru stratégie rozvoja biosférickej rezervácie a analýzy

4. Vytvorenú pracovnú skupinu pre prípravu Koncepcie rozvoja biosférických rezervácií.