Mladí vedci v biosférických rezerváciách

Mladí vedci v biosférických rezerváciách

UNESCO Program MAB aj tento rok spustil výzvu pre mladých a šikovných vedcov do 35 rokov, ktorí plánujú svoju výskumnú činnosť prioritne v biosférických rezerváciách.

     Ceny MAB Young Scientists Awards sa zameriavajú na mladých vedcov uskutočňujúcich interdisciplinárny výskum v súlade s programom UNESCO „Man and the Biosphere“ (MAB). Prednosť majú projekty realizované v biosférických rezerváciách.

 

Do roku 2025 sa implementácia programu UNESCO MAB riadi stratégiou MAB a akčným plánom z Limy pre program MAB UNESCO a jeho svetovú sieť biosférických rezervácií (LAP), ktorý prispieva k dosiahnutiu Agendy 2030 a jej cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)

    

Uchádzači o cenu Young Scientists Award MAB sa dôrazne vyzývajú, aby zohľadnili priority LAP a aby vo svojich žiadostiach určili, ako ich výskum prispieva k akciám LAP a cieľom trvalo udržateľného rozvoja v oblasti výskumu.

     Cieľom ocenenia „Young Scientists Award“ je:

  • povzbudiť mladých vedcov, a to najmä z rozvojových krajín, aby výskum realizovali v územiach biosférických rezervácií
  • povzbudzovať mladých vedcov k uskutočňovaniu porovnávacích štúdií na iných územiach v ich vlastnej krajine alebo zahraničí
  • propagovať a podnecovať výmenu informácií a skúseností medzi novou generáciou vedcov
  • posilňovať komunikáciu LAP medzi mladými vedcami a zviditeľňovať ich činnosť
  • zapájať mladých vedcov do implementácie LAP
  • zvyšovať povedomie medzi mladými vedcami o úlohe výskumu pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja – najmä ak sa uskutočňuje v biosférických rezerváciách

Viac informácií nájdete na linku: https://en.unesco.org/mab/awards

Žiadosť „Young Scientists Award“

Kritériá a podmienky nominácie