Sieť Zeme UNESCO hľadá dobrovoľníkov

Sieť Zeme UNESCO hľadá dobrovoľníkov

Sieť Zeme UNESCO hľadá dobrovoľníkov

 

„Sieť Zeme UNESCO“ (UNESCO Earth Network) je novou iniciatívou UNESCO, ktorej cieľom je vytvoriť jedinečnú sieť odborníkov – dobrovoľníkov, vrátane pôvodných obyvateľov a mládeže, ktorá pomôže s hľadaním riešení zameraných na boj proti strate biodiverzity a klimatickej zmene. Prostredníctvom činnosti dobrovoľných expertov bude sieť poskytovať školenia zamerané na obnovu a zachovanie kľúčových ekosystémov v lokalitách UNESCO akými sú biosférické rezervácie, globálne geoparky a prírodné a zmiešané lokality svetového dedičstva. Cieľom je obnoviť vzťah medzi ľuďmi a prírodou prostredníctvom propagácie osvedčených postupov, znalostí a know-how, ktoré rešpektujú biodiverzitu. Podporí tiež ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane zvykov a overených postupov pôvodného obyvateľstva komunít, ktoré sú relevantné z hľadiska ochrany a trvalej udržateľnosti biodiverzity.

 

Títo dobrovoľní odborníci budú poskytovať technické poradenstvo, zbierať údaje, budovať partnerstvá a poskytovať školenia v reakcii na konkrétne potreby a priority jednotlivých biosférických rezervácií UNESCO, miest svetového dedičstva, globálnych geoparkov UNESCO, ako aj prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom činnosti dobrovoľných odborníkov bude sieť poskytovať školenia na obnovu a zachovanie kľúčových ekosystémov v lokalitách UNESCO.

 

Kritériá účasti v Sieti Zeme – dobrovoľní experti by mali byť:

  1. a) medzinárodní experti v príslušných oblastiach ako sú biológia, geológia, geografia, obnova krajiny, environmentálne manažérstvo, environmentálna politika a právo, ochrana prírody, manažment dedičstva, kultúra, spoločenské vedy, antropológia, krajinná architektúra, udržateľný turizmus;
  2. b) odborníci v oblasti obnovy pôdy;
  3. c) nositelia znalostí, vrátane domorodých obyvateľov a miestnych komunít, mládeže a výskumných pracovníkov z príslušných medzivládnych a medzinárodných programov a dohovorov UNESCO, ich poradných orgánov a príslušných sietí.

 

Dobrovoľníci, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritéria sa môžu prihlásiť vyplnením dotazníka (nachádza sa na konci dokumentu v prílohe) s tým, že uvedú svoju disponibilitu pre činnosti podporované Sieťou Zeme UNESCO, ako aj preferenciu ohľadne termínov a dĺžky obdobia, kedy by sa mohli zapojiť do aktivít siete. Sekretariát UNESCO v Paríži zostavuje zoznam dobrovoľných odborníkov s prihliadnutím na geografickú a rodovú rozmanitosť. Vybraní uchádzači budú o rozhodnutí informovaní.  Prihlášku – vyplnený formulár je potrebné zaslať na adresu m.gueze@unesco.org do 29. októbra 2021 spolu so životopisom a motivačným listom a dvoma odporúčaniami.

VIAC NÁJDETE INFORMÁCIÍ NÁJDETE TU:

Draft call volunteer experts