Návšteva Slovinska – Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

                                                                                                                                          🔵🔹V prvej polovici júna zástupcovia Biosphere Reserve Polana nadviazali spoluprácu so slovinskými partnermi z biosférických rezervácií Kras a Julské Alpy.     

🔵🔹Na návšteve sme sa rozprávali s lokálnymi výrobcami, navštívili sme informačné centrá Škocjan Caves Park, Slovenia a Triglavski narodni park / Triglav National Park v Trente a Blede. Stretnutia a návšteva zaujímavých lokalít obohatili obidve strany o cenné informácie. Vzájomná výmena skúseností poukázala na príležitosti, ktoré biosférické rezervácie prinášajú pre kvalitu života miestnych obyvateľov, prírodu a rozvoj regiónu.
Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so Slovinskom bolo zároveň krokom k naplneniu projektu APVV „Implemetnácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií“, ktoré realizuje Štátna ochrana prírody SR s Ekonomická fakulta UMB, Fakulta prírodných vied UMB – oficiálna stránka a Ústav krajinnej ekológie SAV.
🔵🔹Slovinské biosférické rezervácie sú jedným z dôležitých článkov v rámci Svetovej siete biosférických rezervácií. Spoločne so Slovenskom patria do Svetovej siete EUROMAB. Zároveň v rámci programu UNESCO’s Man and Biosphere Programme obidve krajiny sú členmi skupiny unikátnych biosférických rezervácií s jaskyňami (CaveMAB).
Našu delegáciu zaujímali najmä riešenia v oblasti:
☝️Právne postavenie BR v Slovinsku
☝️Participatívny manažment územia a tvorba strategických dokumentov
☝️Financovanie BR a foundraising
☝️Komunikácia s miestnymi obyvateľmi a stakeholdrami
☝️Podpora aktivít človeka v území
☝️Ochrana prírodných hodnôt
☝️Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti
☝️Marketing a budovanie značky UNESCO
☝️Turizmus a jeho rozvoj v územiach
☝️Medzinárodná spolupráca
🔵🔹Pár zaujímavých údajov z navštívených bioférických rezervácií prikladáme do komentárov galérie. 🏞

Prínos a závery zo ZPC:

  1. Kvalitne vypracované a implementované manažmentové a akčné plány
  2. Jednotná komunikačná stratégia BR
  3. Rozvoj značky kvality lokálnych producentov pod logom území a vypracovaná marketingová stratégia
  4. Podpora v národnej legislatívne a priaznivé podmienky správ biosférických rezervácií čerpať finančné prostriedky pre rozvoj regiónu a BR
  5. Využívanie cezhraničného partnerstva pre zabezpečenie fundraisingu regiónu (Ramsar, Alpparc, UNESCO…), projekty cezhraničnej spolupráce INTTEREG
  6. Inovatívna práca s laickou a odbornou verejnosťou prostredníctvom informačných bodov, odborného sprevádzania územím, kampaňami, vzdelávacími programami a výzvami (Junior rangers, Belar day…)
  7. Veľmi dobrá a priateľská spolupráca so stakeholdrami v území
  8. Ukážka modernej turistickej infraštruktúry a interpretácia území
  9. Veľmi dobrá spolupráca expertmi pre riešení odborných tém a pri práci s verejnosťou

 

Linky zúčastnených strán a navštívených lokalít:

https://www.park-skocjanske-jame.si/

https://mlekarnabeka.si/

https://www.visitkras.info/en/beekeeper-gombac

https://www.tnp.si/en/visit/about-the-park/information-points/tnp-info-centre-dom-trenta/

https://www.eko-plajer.com/si  alebo https://www.eko-plajer.com/en

https://www.tnp.si/en/visit/about-the-park/information-points/infocenter-triglavska-roza-bled/

🔵